Privacybeleid

Blaauw coaching & advies, gevestigd aan Lombokstraat 6, 6921 ZX Duiven, heeft dit privacyreglement opgesteld om vast te leggen op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt bij Blaauw coaching & advies. Zij hecht het grootste belang aan de vertrouwelijkheid en daarmee aan de privacy van degenen die persoonsgegevens aan Blaauw coaching & advies verstrekken.

Doel
Blaauw coaching & advies verwerkt de gegevens die door de opdrachtgever en/of de betrokkene worden verstrekt en gegevens die tijdens de dienstverlening worden verzameld. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de administratieve verwerking van de activiteiten en producten, inclusief de rapportages en verantwoording daarvan aan de betrokkene en de opdrachtgever. Daarnaast is de gegevensverwerking nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, dus om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Blaauw coaching & advies verwerkt de persoonsgegevens zoals beschreven, ten behoeve van:
• Loopbaanbegeleiding
• Coaching
• Trainingen

 Persoonsgegevens die wij verwerken
Blaauw coaching & advies verwerkt persoonsgegevens doordat een betrokkene gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens door de opdrachtgever of een betrokkene aan ons worden verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Persoonlijke gegevens: geboortedatum en geslacht.
 • Gegevens opdrachtgever.
 • Gegevens werkgever.
 • Gegevens die verband houden met het traject, zoals data van afspraken, testresultaten, eindrapportages, enz.

Voorwaarden
Blaauw coaching & advies zorgt ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Blaauw coaching & advies registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.

 Persoonsgegevens worden verwerkt indien

 • De betrokkene zijn of haar toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij Blaauw coaching & advies stemt de betrokkene in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens.
 • De gegevens verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is om een wettelijke verplichting na te komen.

 Delen van persoonsgegevens met derden
Blaauw coaching & advies verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers en betrokkenen aan derden, behalve als:

 • Dit als zodanig in dit reglement is aangegeven.
 • Blaauw coaching & advies daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht.
 • Dit naar oordeel van Blaauw coaching & advies noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen.

Bewaartermijn
Blaauw coaching & advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia:                  7 jaar (fiscale bewaarplicht)
Adres:                            7 jaar (fiscale bewaarplicht)
E-mailadres:               7 jaar (fiscale bewaarplicht)
Telefoonnummer:    7 jaar (fiscale bewaarplicht)

Inzage en aanpassing
De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn of haar persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. De betrokkene heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens door Blaauw coaching & advies en heeft de betrokkene het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden c.q.worden verstrekt. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.

De betrokkene heeft het recht om te verzoeken om vernietiging of aanpassing van de tot de persoon herleidbare gegevens. Daartoe dient de betrokkene een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij Blaauw coaching & advies in te dienen. Binnen een maand na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing.
Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn.
 • De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn.
 • De gegevens niet ter zake dienend zijn.
 • De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Wanneer het verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd vernietigt Blaauw coaching & advies de gegevens binnen 1 maand na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

 Klachtenprocedure
Indien betrokkene of opdrachtgever van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de betrokkene of opdrachtgever zich wenden tot Blaauw coaching & advies.

Suzan Blaauw is de functionaris Gegevensbescherming van Blaauw coaching & advies. Zij is te bereiken via suzan@blaauwcoaching.nl.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.